Image

Всички новини

2-ра проектна среща по проект Digiskill-retail

2-ра проектна среща по проект Digiskill-retail

На 27 март 2023 г. Клъстер София град на знанието и останалите партньори в проект Digiskill-retail проведоха втората си транснационална среща, за да обсъдят и анализират напредъка на проекта и резултатите, постигнати през първите шест месеца от стартирането му през октомври 2022 г.

Фокусът на срещата беше върху резутатите от интервюта, проведени с образователни експерти и представители на фирми от сектора на търговията на дребно. Те бяха свързани с с дигиталните компетенции на обучаемите и служителите в този сектор на база на Рамка за дигитална компетентност за гражданите, DigComp 2.0: Информационна и информационна грамотност, Комуникация и сътрудничество, Създаване на цифрово съдържание.

Партньорските организации бяха представени от четиримата ръководители на проекта. Те представиха основните резултати и констатации, получени от интервюта, които бяха проведени в съответните партньорски страни. Това е първият крайъгълен камък от Работен пакет 2 на проека, а именно "Създаване на казуси относно пропуските в уменията в дигиталните компетенции при обучители на непълно работно време, лектори и за чиракуване в професионални училища в страните партньори в търговията".

Констатациите от интервютата в различните страни са сходни. Съществуват прилики в състоянието на проблематиката и могат да се направят общи заключения относно разработването на казуси и компетентностна рамка на базата на сравнителния анализ, направен на четири езика за DigComp и по DigCompEDU. Повечето от интервюираните са на мнение, че съществува разлика в потебностите от компетенции в този сектор преди и след Covid-19 и се констатира, че в периода на пандемията дигиталните умения са се разрвивали значително по-бързо. Тези умения са се възприемали не само като необходими, но и като ключови фактори за успех на бизнеса на дребно по време на пандемията. Това е сигнал, че при подобни промени в потребностите, провокирани от екстремални ситуации, секторът на професионалното обучение следва да прилага иновативност и адаптивност. Това съответно ще бъде взето в предвид в разработване на компетентностната рамка.

digiskill.jpeg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.