Image

Блог публикации

Иновационен хъб MediaMotor Europe в София

Иновационен хъб MediaMotor Europe в София

Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

В началото на 2020 г. стартира изпълнението на MediaMotorEurope, международен проект, финансиран по програма „Хоризонт 2020“. България участва в него чрез Клъстер София град на знанието. MediaMotor Europe има за цел да привлече вниманието на европейски високо-технологични иноватори в медийната индустрия за решаване на най-важните предизвикателства и да ги подкрепя в разработване на медийни решения на бъдещето.

Проектът планира да изгради силна и жизнена европейска технологична екосистема на медийната и креативната индустрии. Той ще помогне на стартиращи и разрастващи се компании с висок развоен потенциал да достигнат до пазара и да се свържат с мрежи на инвеститори. За тази цел ще бъдат създадени четири иновативни хъба в България, Гърция, Белгия и Норвегия. Водещите играчи от екосистемата на медийната индустрия в България са утвърдени медийни компании, университети, R&D организации, високо-технологични компании и експерти, бизнес ускорители и инкубатори, бизнес ментори и консултанти. Съдействие и специализирана подкрепа ще получи група високотехнологични и иновативни компании от България със значителен потенциал за развойна дейност и излизане на международните пазари.

Какво представлява Иновационен хъб MediaMotor Europe в София?

Концепцията за иновационни хъбове все повече се възприема като средство за ускоряване на иновациите в различни сектори. В този случай нашият иновационен хъб засяга по-широко дефинираната медийна индустрия и бързо нарастващото въздействие на нововъзникващите технологии върху начина, по който тази индустрия ще се развива в бъдеще.  Но нека да определим какво е сходството и какви са разликите между един иновационен клъстер, какъвто претендираме, че е Клъстер София град на знанието и иновационен хъб в медийната индустрия. 

Иновационен клъстер обикновено означава групиране на независими предприятия - стартиращи, малки, средни и големи предприятия и изследователски организации - опериращи в определен сектор и регион, с цел да се стимулира иновативна дейност чрез насърчаване на интензивни взаимодействия, споделяне на съоръжения и обмен на знание и експертен опит и ефективен трансфер на технологии, създаване на мрежи и разпространение на информация между предприятията. (Официален вестник на Европейския съюз, (2006 / C 323/01), Рамка на Общността за държавна помощ за R7D и иновации.)  В идеалния случай Клъстер София град на знанието се опитва да комбинира класическата концепция за бизнес клъстерите, обогатена с нови констатации и аналитични инструменти целящи да се копира динамиката в най-успешните клъстери, преди всичко на такива като Силициевата долина, непрекъснатата появява на стартиращи фирми, непрекъснатия процес на генериране на идеи и решения водещи до поява на все повече индустриални области в клъстера. И така, постигането на визията на нашия клъстер да бъде иновационен клъстер, отличаващ се със „специална екосистема“ зависи от взаимовръзката между редица фактори, повечето от които са следните:

 • синергия на бизнеса с образователни и изследователски институции
 • наличие на подкрепа от публичните институции
 • достъп до финансиране
 • присъствие на мултинационални компании
 • наличие на споделени ценности и съвпадение на интереси
 • мобилност на хората
 • глобално присъствие.

Според нашето разбиране разликата между това определение за иновационен клъстер и иновационен хъб се състои единствено в нивото на формализиране на мрежата между заинтересованите страни. Ето защо отговорът на този въпрос е, че MediaMotor Europe Иновационен хъб в София представлява модел на добре дефинирани взаимовръзки и отношения, които иновационния клъстер (КСГЗ), като вече вътрешно организирана и структурирана система ще създаде със своята екосистема в тясна връзка с медийната индустрия. По този начин MediaMotor Europe Иновационен хъб в София ще бъде помощ от „едно гише“ за високотехнологичните и медийните компании за да станат по-конкурентни по отношение на своите бизнес и производствени процеси, продукти / услуги, като използват най-новите технологии и бизнес модели. Това ще бъде регионално (София) отворено физическо и виртуално пространство за сътрудничество с явната мисия да се насърчават иновациите чрез обучение и споделяне на идеи. Иновационният хъб ще залага на съвместни иновации, иновативна общност, отвореност и многообразие.

MediaMotor Europe Иновационен хъб в София ще предлага комбинация от услуги и ще следва различни модели за правене и устойчивост на бизнеса. Като физическо пространство клъстерът ще използва лабораториите и помещенията на членовете на клъстера и на живата лаборатория на град София. Като виртуално пространство хъбът ще се допълва от активното онлайн общуване между членовете на клъстера, заинтересованите страни от екосистемата на клъстера и платформите за социални мрежи. Тъй като географската близост се счита за решаваща, хъбът ще действа като регионална точка за контакт и портал за влизане и така ще укрепи иновационната екосистема на града.

Карта на иновационната екосистема

Процесът на създаване на иновационен хъб започва с разработване на карта. Това е структуриран процес, фокусиран върху една тема или една конструкция за съгласуване на общ интерес на база на приноса от много участници. Създава се картина на действителността, интерпретираща идеите и концепциите на участниците и тяхната взаимосвързаност (концептуална карта). Такава карта помага на партньорите по проекта да управляват сложността на визията за медийните технологии, без да ги разглежда в подробности. Процесът на разработването на картата е метод като много други подобни, например мозъчна атака, техники на номиналната група, фокус групи, Делфи техники, морфологичен анализ и др. В случая с проекта MediaMotor Europe, този процес цели да се проучат и идентифицират ключовите елементи на иновационната екосистема в София, които като заинтересовани страни да бъдат привлечени и ангажирани в създаването на иновационния хъб и постигането на мисията на проекта. Повече от 200 членове (организации и лица) от клъстерната екосистема бяха идентифицирани като потенциални заинтересовани страни за създаването на иновационния хъб, включващи представители на следните групи:

 • корпорации
 • обществени организации
 • инвеститори и финансиращи институции
 • акселератори и инкубатори
 • стартиращи и развиващи се високо-технологични предприятия
 • университети и НИРД организации
 • медийни компании
 • медийни агенции. Важно е, че като елемент от екосистемата на иновационния хъб трябва да бъде включена и новосъздадената база данни за високо-технологични и медийно-технологични експерти, ментори, консултанти, обучители и треньори. Въз основа на такава голяма и разнообразна база данни от експерти клъстерът ще може да предоставя на целевите групи на проекта компетентни услуги, обучение и наставничество.

Какви услуги и помощ ще организира Иновационният хъб за целевите групи?

На първия етап от разработването на хъба в рамките на проекта MediaMotor Europe услугите и помощта, които ще бъдат предлагани на стартиращите и развиващите се предприятия след процеса на кандидатстване и селекция за включване в предвидения иновационен акселератор са:

 • специализиран коучинг за подпомагане на разрастването на бизнеса и неговото „меко кацане“ на нови пазари
 • индивидуална подкрепа и съдействие за задоволяване на потребностите и решаване предизвикателствата на стартиращите фирми, подобряване на уменията им за излизане на пазара, решаване на правни аспекти и казуси, осигуряване на готовност за участие в „пичинг“ формати, оказване на съдействие за набиране на средства, развитие на продуктите, стратегическо управление, интернационализация, UX и дизайн и др.
 • свързване на стартиращите фирми с медийни и креативни корпорации и оказване на подкрепа в областта на обществените поръчки
 • организиране на срещи и създаване на възможности за работа в мрежа с инвеститорите
 • организиране на „пичинг“ формати и събития от типа „технологичните предприятия на сцената”
 • предоставяне на шанс за спечелване на билети за подходящи международни конференции оказващи силно въздействие върху бъдещето на бизнеса
 • предоставяне на ваучери за подпомагане на пътните разходи.

Интензивната програма за наставничество, която ще бъде приложена в изпълнение на проекта има за цел да се привлекат технологичните иноватори от MVP и да се достигне до подписване на търговски договори с клиентите и привличане на инвеститори. Чрез Иновационният хъб в София проектът MediaMotor Europe ще насърчи разработването на креативни и уникални технологични решения, насочени към някои от най-големите предизвикателства и нужди, пред които е изправен медийният сектор в България, като например борбата с дезинформацията и фалшивите новини; подобрена достъпност и включване на медийни услуги за хора с увреждания; по-напреднало взаимодействие човек-машина; по-добра защита на личните данни чрез нови технологии; и преход към „задвижван от данните“ медиен пазар 4.0.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image