Image

Блог публикации

Професионалисти за интелигентен град - 2 част

Професионалисти за интелигентен град - 2 част

Димитър Христов

Това е втората от общо четири поредни статии на тема професионалните роли (професии), от които умните градове се нуждаят в най-голяма степен, които започнах в началото на м. ноември 2021 г. В резултат на изпълнението на Проект  Skills4Cities стигнахме до извода, че следните три професии са най-важни за превръщането на градовете в интелигентни градове:

  • Разработчик на проети за интелигентни градове
  • Мениджър на проекти за интелигентни градове
  • Съветник (консултант) на проекти за интелигентни градове.

Тези три професионални роли бяха идентифицирани след кабинетно проучване, картографиране на основните области в проектите за интелигентен град, както и на базата на идентифицираните предизвикателства, пред които са изправени проектите за интелигентен град, произтичащи от комплексността и мултидисциплинарността на съответния проект. Тази статия представлява опит да се опишат основните характеристики на професионалната роля на т.н. "Разработчик на проекти за интелигентни градове (РП на ИГ ).

Описание на ролята

Ролята на "Разработчик на проекти за интелигентни градове (РП на ИГ) може да се изпълнява от външен професионалист, нает с повременен договор за изпълнение, както и в по-редки случай от длъжностно лице от градската администрация. РП е висококвалифициран и знаещ практик, който може да бъде ангажиран от градовете или други заинтересовани страни с цел да инициализира, демонстрира, лобира, планира, комуникира и представя на градско ниво различни проекти за интелигентни градове и знае как да управлява и улеснява по-плавното приемане и развитие на проекти във връзка с нуждите, стратегиите и задачите на града. Предполага се, че такова лице трябва да има квалификация и опит, които да му позволяват лесно да прилага умения и знания за общо и иновационно управление, както и за управление на проекти и управление на промяната в различни, сложни и конфликтни области.

Такива професионалисти трябва да знаят как да изучават и приоритизират нуждите на един град, как да ангажират заинтересованите страни и как да използват добрите практики на реализирани успешни проекти за интелигентен град. От него се очаква да е отличен дизайнер и концептуалист на високо ниво, да може да проектира, генерира и защитава осъществима инициатива, която може след това да се превърне в проект за интелигентен град. Един РП познава много добре критичните фактори за успех и обичайните грешки, които един град прави при генерирането и изпълнението на проекти за интелигентен град. Една от най-важните компетенции за изиграване на такава роля е добрата информираност и високото ниво на познаване на пробивните дигитални технологии и техните области на приложение за нуждите на интелигентните градове. Разбира се, доброто познаване на подобни казуси по света и дори опитът в реализацията на проекти за интелигентни градове са отличителните предимства за един професионален РП.

РП обикновено подготвят концепциите за интелигентен град, които след това да се използват в последващата дейност, с реализацията на която да се ангажират. След концептуалното описание на бъдещия интелигентен град, РП работи за да бъде проекта одобрен и координиран между всички заинтересовани страни. РП трябва да може да разработи Техническо задание за детайлното разработване на проекта и заедно с Мениджърът на проекти за интелигентен град" да бъде ангажиран с подготовката на пълната рамка и съдържанието на проекта в зависимост от това дали проектът ще служи за намирането на безвъзмездни средства, набирането на средства от частни инвеститори или за кандидатстване за някой хибриден инвестиционен инструмент. Изпълнението на тази роля изисква наличието на набор от компетенции в областта на финансите като умения и знания за извършване на анализи за осъществимост, анализ на разходи и ползи, бизнес и финансово планиране и т.н.

Отговорности и задължения

Ако РП на ИГ заема длъжност в градската администрация, лицето ще отговаря за изработването на идеи, концептуализиране и наблюдение на резултатите и оценката на въздействието на различни проекти за интелигентни градове в рамките на длъжнстната си харктеристика. Ако не е на такава позиция, ще върши тази дейност на договорна основа като външен експерт.

Какво включва тази професионална роля?

Тук са предложени някои общоприети дейности, които един РП на ИГ трябва да извършва:

  • Проучва и препоръчва пробивни цифрови технологии за изпълнението на задачи по разработване на проекти.
  • Разработва инициативи за проекти за интелигентен град, като същевременно изучава нуждите на градовете, стратегиите, предизвикателствата, качеството и ефективността на интелигентния град.
  • Извършва дейности по проектиране и развитие на интелигентен град според нуждите, задачите и спецификациите на интелигентния град.
  • Отговаря за фазата на разработка на проект за интелигентен град, която обикновено включва подготовка на концепция, надлежна проверка, планиране, проучване за осъществимост, писане на предложения, бюджетиране и т.н. След като проектът е готов и приет, той се предоставя на "Мениджъра на проекти за интелигентни градове" за по-нататъшно управление и изпълнение.
  • Съгласува проектното предложение и подготовката на документите със заинтересуваните страни (например, изпълнител, градски мениджър, ръководител екипи, ръководител на проекта). Работи съвместно с "Мениджъра на проекти за интелигентни градове" за разработване на проектен план, бюджет и график.

Каква е връзката и приликата на тази длъжност с други по-известни работни роли?

Според нас тази длъжност (професия) е доста сходна и близка до други общоприети и използвани в професии като Бизнес деелопер и Разработчик на корпоративни проекти.

Следващата статия ще бъде посветена на описанието на втората идентифицирана длъжност (професия), а именно "Мениджър на проекти за интелигентни градове".

--------------------------------------------------------------

Клъстер София Град на знанието е сдружение с идеална цел на предприятия от индустрии с интензивно знание, университети, научноизследователски организации, всичките свързани по веригата на производство и доставка на технологии, продукти и услуги за интелигентни градове. Това е инструмент за съвместни действия на бизнеса, образованието и науката с градските и обществените институции за генериране и ефективно използване на знания, ноу-хау и научна инфраструктура в полза на града. Основната цел и политика на клъстера е да стимулира развитието на пазара за интелигентни и пробивни технологии и да привлича таланти, необходими за цифровата трансформация на бизнеса и градовете..


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image