Image

Блог публикации

Професионалисти за интелигентен град - 1 част

Професионалисти за интелигентен град - 1 част

Димитър Христов, Клъстер София град на знанието

Смятам, че привличането на таланти ще бъде един от най-важните фактори за успешото управление на интелигентните градове. Очаквам в близко време да се разрази истинска „война“ на фронтовата линия на човешките ресурси (а може би тя вече е започнала) между градовете на глобално, както и на регионално ниво. В тази война ролята на такива професионалисти като мениджъри, съветници и бизнес девелопери на проекти за интелигентни градове ще се превърне в мощно и далекобойно оръжие. Това беше и причината да стартираме проекта Skills4Cities, който вече е на половината от пътя на своята реализация.

Тази кратка статия ще бъде първата от общо четири последователни статии, които ще публикувам на сайта на проекта и на сайта на клъстера. Всички те ще бъдат  фокусиани върху ролята и очакванията, които имаме по отношение на три професии, които в проекта определихме като най-важни за успеха на превръщането на градовете в интелигентни градове или както често наричаме „градове на бъдещето“.

Създаването на по-интелигентна градска среда е многосекторна, междуорганизационна и правителствена задача. За да се разработи ефективен план за интелигентен град и/или да се реализира проект за интелигентен град, са необходими хора с разнообразни знания, умения и компетенции. Обикновено са необходими многофункционални екипи, съставени от хора от различни структури и сфери на експертиза, събрани заедно, за да реализират една или друга инициатив за интелигентен град. "Създаването на интердисциплинарни екипи с участници от различни организации е това, което е необходимо за разработване на интегрирани планове, ориентирани към различни социални групи, засегнати от проблемите на споделените ресурси, намаляващите бюджети и оскъдните перспективи за печалба, каквито най-често са случайте при проектите за интелигентни градове" (Piercy et al. ., 2013; Nam and Padro, 2011). Това е причината, поради която много европейски градове започнаха да създават специализирани отдели и екипи за интелигентни градове.

Несъмнено от администрацията и другите специалисти, които работят за интелигентните градове се изискват нови компетенции, които в момента образователните системи предоставят в доста фрагментиран вид. Малко са университетите, които предоставят добре балансирана учебна програма за интелигентно управление на градовете. Новите видове работни места изискват обучаващите се да са така обучени, че да могат да отговорят на потребностите при разработването и управлението на проекти за интелигентни градове. Тези обучаеми трябва да станат бъдещите двигатели в тази индустрия и агенти на интелигентните градове. Учебни програми ще трябва непрекъснато да се подобряват и да се преоцебяват за да са в крак с изискванията на индустрията за работа за интелигентни градове. В този смисъл, нашето разбиране е, че градовете на бъдещето ще се нуждаят от добре насочено професионално обучение, което да надгражда в посока интелигентни градове знанията, компетенциите и уменията на тези, които вече са получили своето формално образование.

Вемайки предвид потребностите от компетенции за интелигентни градове, бихме могли да формираме следните три основни групи експерти, които в най-голяма степен ще бъдат най-ангажирани с разработката, внедряването и управлението на проекти за трансформация на градовете в интелигентни градове:

1) Първата група е на работещите в градските и районните администрации, които пряко осъществяват  политиките, стратегиите и плановете на местното самоуправление. От една страна това са тези служители, членове на специализираните администрации и отдели, които са ангажирани с въпросите на интелигентния град, а от друга страна, при липса на специализирани отдели, това са служителите в административните отдели на общините, които биха могли да бъдат ангажирани с реализирането на дейности, планове и инициативи за интелигентни градове на проектна основа.

2) Втората голяма група е на наеманите външни представители на градската икономическа среда, като архитекти, инженери и техници, които работят в областта на техническите решения за интелигентни градове, икономисти, геолози, картографи, юристи и др., всички работещи като доставчици на услуги и оборудване за града (физически лица или фирми).

3) Третата група е на професионалистите на свободна практика, наети на проекта база, които имат съответните компетенции да разработват, управляват и реализират проекти за интелигентни градове по всички фази на процеса на трансформация на градовете. Проектът Skills4Cities дефнира тези професионалисти като разработчици, мениджъри и съветници на проекти за интелигентен град. Нашето разбиране е, че именно тези професионалисти са агентите на промените, които градовете следва да направят, които могат да ускорят процеса на трансформация и да го направят по-ефективен. Те са дизайн мислителите и освен това много често са и лидерите в реализацията на проекти за интелигентен град.

Продължава ...

Следващата статия ще бъде посветена на третата група професионалисти, които интелигентните градове ще търсят, на техните потребностите от компетенции и ролите, които те могат да играят в полза на трансформирането на градовете.

--------------------------------------------------------------

Клъстер София Град на знанието е сдружение с идеална цел на предприятия от индустрии с интензивно знание, университети, научноизследователски организации, всичките свързани по веригата на производство и доставка на технологии, продукти и услуги за интелигентни градове. Това е инструмент за съвместни действия на бизнеса, образованието и науката с градските и обществените институции за генериране и ефективно използване на знания, ноу-хау и научна инфраструктура в полза на града. Основната цел и политика на клъстера е да стимулира развитието на пазара за интелигентни и пробивни технологии и да привлича таланти, необходими за цифровата трансформация на бизнеса и градовете.

 

 


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image