Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (10.06.2019)

Покана за Общо събрание на КСГЗ (10.06.2019)

Управителният съвет на сдружение Клъстер София град на знанието, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 18÷21 на Устава на Сдружението, свиква Годишно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 10 юни 2019 г. от 14.00 ч. в гр. София, ул. Цар Калоян № 8, ет. 4 в конферентна зала 1 на Фондация „Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев“. Дневният ред на събранието е:

  1. Приемане на доклад за дейността на сдружението по план-бюджета за 2018 г.
  2. Приемане на годишен финансов отчет на сдружението за 2018 г.
  3. Представяне на стратегията и приемане на план - бюджет за 2019 г.
  4. Определяне на размера на годишния членски внос за 2019 г.
  5. Вземане на решение за освобождаване на членове на клъстера
  6. Освобождаване и избор на членове на Управителен съвет и Контролен Съвет
  7. Организационни въпроси и информация за членовете.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

Покана за Общо събрание на КСГЗ (10.06.2019)


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image