Image

Всички новини

Приключи пазарно проучване - София интелигентен град

Приключи пазарно проучване - София интелигентен град

Приключи пазарното проучване за Клъстер София град на знанието, което беше осъществено с финансова помощ на ОП Иновации и конкурентоспособност.

Проучването е фокусирано върху ролята на клъстера в процеса на трансформация на град София в интелигентен град. То заедно както и маркетингова стратегия са резултат на сътрудничество между клъстерът и консултантската фирма Евроконсултантс България С.А - член на международната група Euroconsultants S.A.

В хода на изпълнението на дейността бе уточнено, че консултантската организация ще стане член на клъстера и на базата на международния си опит ще подкрепи със съвети и специализирани услуги, по-нататъшното му развитие в изпълнение на разработената стратегия.

Sofia Smart City е концепция за градско развитие, създадена върху постиженията на информационните и комуникационните технологии, които трансформират вида, структурата и начина на ползване на градските активи и ресурси в градска среда за по-добър живот на гражданите. В интелигентните градовете тези технологии се използват за развитие на критична инфраструктура на града, включваща: смарт транспорт, смарт ВИК, смарт строителство, смарт енергия, смарт сигурност, смарт образование, смарт здравеопазване и смарт управление. Проучването на пазара по категоричен начин установи тенденция за прогресивен растеж - от около $ 517 629 милиона през 2017 г. той се очаква да достигне $ 2 402 121 милиона до 2025 г. при комбиниран годишен темп на растеж от 21,28%. Става ясно, че от технологична гледна точка, значителен е интересът към изкуствения интелект, анализите на данни, интернет на нещата и киберсигурността като мощни елементи, които ще имат огромно въздействие върху инициативите за интелигентни градове през следващите пет години. Същевременно, най-важният технологичен напредък, който ще има значителен ефект върху развитието на смарт градовете е новото 5G поколение интернет, което ще се превърне в платформа за утрешните интелигентни градове.

В проучването са посочени различни модели за управление на интелигентния град - чрез създаване на специализиран офис, чрез разпределение на отговорностите между отделите на общинската администрация или чрез публично-частни партньорства като анализът показва, че в най-голяма степен приложимо за София е създаването на специализиран офис по модела на град Виена. Офисът би следвало да функционира като единствен орган, отговарящ за координацията на всички заинтересовани страни и съответно да спомага за централизиране на процесите, изясняване на собствеността на данните и опростяване на комуникацията. В документа се подчертава необходимостта от специализирана експертиза и капацитет и в тази връзка се разглежда ролята на КСГЗ (като най-подходящата форма за обединение на организации от триъгълника на знанието) за развитието на интелигентен град. Ролята на клъстера е посочена  най-вече като катализатор за този процес. В проучването също така са разгледани четири варианта за действие, приложими към интелигентната екосистема на град София във връзка с нейното по-нататъшно развитие, а като работещ за София е оценен варианта за доразвиване на стартираната от клъстера стратегическата рамка. Този вариант включва и необходимостта от  специална стратегия, придружена с План за действие за превръщане на София в интелигентен град в периода 2020 – 2025 г.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image