Image

Всички новини

Разработена е стратегия София град на знанието

Разработена е стратегия София град на знанието

С финансовата помощт на ОП Иновации и конкурентоспособност е разработена Маркетингова стратегия за превръщане на София в интелигентен град за периода 2019-2025 г.. Тя отразява ролята и въздействието, които Клъстер София град на знанието (КСГЗ) може да осъществи върху процесите на трансформация и дигитализация на града като се следват заложените „идеални“ цели на клъстера за налагане на добрите практики при изграждането на градове на знанието.

Стратегията както и пазарното проучване са резултат на сътрудничество между клъстерът и консултантската фирма Евроконсултантс България С.А - член на международната група Euroconsultants S.A.

В хода на изпълнението на дейността бе уточнено, че консултантската организация ще стане член на клъстера и на базата на международния си опит ще подкрепи със съвети и специализирани услуги, по-нататъшното му развитие в изпълнение на разработената стратегия.

В този контекст са формулирани следните визия и мисия на маркетинговата стратегия: 

  • Визия: Припознаване на Клъстер София град на знанието от Столична община, гражданите и бизнеса като основен доставчик на продукти и услуги за устойчиво смарт сити развитие
  • Мисия: Постигане на динамично развитие на членовете на клъстера за превръщане на град София в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ

За тяхното реализиране са определени четири стратегически цели (СЦ), които същевременно съответстват и на приоритетите за развитие на клъстера:

  • СЦ 1: Укрепване на капацитета на КСГЗ за изграждане и обслужване на иновационната екосистема на град София
  • СЦ 2: Изграждане на имидж на КСГЗ като основен доставчик на продукти и услуги за устойчиво смарт сити развитие
  • СЦ 3: Сътрудничество за създаване на иновационна екосистема в град София
  • СЦ 4: Реализиране на съвместни продукти и услуги от членове на КСГЗ

Всяка от тези цели е допълнително детайлизирана чрез формулирани специфични (тактически) цели, мерки и дейности, а за изпълнението им е разработен и План за действие. В него е зададена времевата рамка за изпълнението на всяка дейност, както и отговорните за това институции и потенциалните източници на финансиране. С цел проследяване коректността на изпълнение на Стратегията, е предвиден механизъм за обратна връзка, който включва вътрешните системи за наблюдение на изпълнението от страна на клъстера и неговите членове, указва периодичността на мониторинг, както и определя механизмите за оценка на изпълнението.

В допълнение към стратегията са представени също:

  • Анализ и предложения за бизнес модел и пазарно позициониране на КСГЗ на пазара на смарт сити технологиите в София.
  • Продуктово-пазарни комбинации, инициативи и съвместни проекти за иновации
  • Идейна концепция за Парк на знанието

По такъв начин стратегията става ключов инструмент при подготовката и вземането на важни пазарни, финансови, инвестиционни и организационни решения за развитието на клъстера, давайки отговор как точно той следва да достигне критична маса от членове, да се позиционира на пазара и да спечели доверието на клиенти и партньори в полза на града и превръщането му в интелигентен град.

 


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image