Image

Всички новини

Пакет от указания за интелигентни градове

Пакет от указания за интелигентни градове

Европейски комитет на регионите, Брюксел | 8 май 2018 г. Според определението намерило място в „Пакет от указания за интелигентни градове“ (SCGP), разработен от Европейското партньорство за иновации за интелигентни градове и общности (EIP-SCC), елементите на устойчивият град на бъдещето са „енергийна ефективност и стратегическо сътрудничество с местните партньори, с помощта на ИКТ инструменти за подобряване на качеството на живот на европейските граждани, в предвид дългосрочната перспектива за среда за живеене“.

Пакетът беше разработен от Integrated Planning, Policy and Regulations Action Cluster of the EIP-SCC с цел да се предостави на публичните органи на градовете и общностите, както и на неправителствените организации, необходимата подкрепа за планиране и управление на проекти за интелигентни градове.

Ефективността на седемте стъпки, очертани в пътната карта, е успешно тествана в пет европейски града (Санта Круз де Тенерифе, София, Вааса, Бърно и Парма), съгласно работната методика на Европейското партньорство за иновации, а именно: активно включване на различни заинтересовани страни в развитието на интелигентните градове, като институции и градски управи, банки, индустрии, МСП и граждани. 

Клъстер София град на знанието беше партньор и участник в това тестване по време на организираната от клъстера през м. ноември 2018 г. конференция Knowledge & Smart Cities - Интегрирано планиране и правила, в рамките на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

По време на тази конференция SCGP освен тестване на тези указания предложи на участниците - градски служители и експерти от градските администрации и заинтересованите страни информация, опит и добри практики на други градове, работещи по амбициозни стратегии и проекти за интелигентни градове.


Блог публикации

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image