Image

Всички новини

Отворена процедура за технологична модернизация

Отворена процедура за технологична модернизация

Информираме членовете на клъстера и нашите последователи, които са малки и средни предприятия и които се интересуват от финансиране на проекти по Програмата за икономическа трансформация на Националния план за възстановяване и устойчивост, че на 22.07.2022 бе отворена Процедура за набиране на проектни предложения по схемата за Технологична модернизация.

Схемата е предназначениа за тези МСП, които по финансови показатели изпълняват едновременно следните условия:

1. Минималните нетни приходи от продажби общо за трите последни години (2019 г, 2020 г. и 2021 г.) да са били съответно по категории предприятия, както следва:

 • Микропредприятие - 210 000 лв.
 • Малко предприятие - 750 000 лв.
 • Средно предприятие - 3 000 000 лв.

2. Минималните нетни приходи от продажби, да са били за 2021 г. както следва:

 • Микропредприятие - 52 000 лв.
 • Малко предприятие - 187 000 лв.
 • Средно предприятие - 750 000 лв.

Друг критерии за допустимост е кандидатите да развиват дейност и да са подготвили проектни предложения в допустими икономически сектори (кодове за икономическа дейност - КИД). Според информацията, с която разполагаме членовете на клъстера покриват изискванията за допустими КИД, но за всеки случай тук са изброени отново - C20, C21, C26, C27, C28, C29, C30; E38, E39, J59, J60, J61, J62, J63; М71 и М72. Допустимите кодове по КИД по регионалните приоритети са - C10, C11, C13, C14, C15, C16, C18, C19, C22, C23, C24, C25, C31, C32, C33, J58. Заявените проекти за технологична модернизация трябва да попадат в определените национални и регионални приоритетни сектори съгласно НСМСП 2021-2027.

Какви разходи се съфинансират по тази схема:

Ще се финансират дейности за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси и с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

По-конкретно ще се съфинансират разходите за закупуване на:

 1. машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.
 2. софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ разходи за придобиване на специализиран софтуер и разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи, като вторите не трябва да надвишават 50 000 лв.

Какви са финансовите рамки за един проект (минимален и максимален размер за финансиране):

Минималният размер - 50 000 лева,

Максималният размер - зависи от категорията предприятието:

 • за микропредприятия - до 180 000 лева, но не повече от 100% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.;
 • за малки предприятия - до 350 000 лева но не повече от 60% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г..;
 • за средни предприятия - до 700 000 лева, но не повече от 25% от средногодишните нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ (% от заложените в проекта разходи)

 • За всички предприятия, които съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България са регистрирани извън ЮЗР (NUTS-2) максималният интензитет е 50%.
 • За всички останали, които са в ЮЗР (NUTS-2) максималният интензитет е в зависимост от областта и категорията на предприятието, както следва: За микро и малки предприятия: София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%; За средни предприятия: София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

Финансиране е възможно и в  режим „de minimis“ (т.е. безвъзмездната помощ за едно предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три финансови години (в случая 2000, 2021 и 2022 г.).

Срокът за кандидатстване по тази схема е 21.09.2022 г.

Цялата подробна информация за тази процедура и за начина на кандидатстване можете да намерите в официалният сайт на ИСУН.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image