Image

Всички новини

Фокус група в София по дигитални умения в търовията на дребно

Фокус група в София по дигитални умения в търовията на дребно

В рамките на проекта Digiskill-retail Клъстер София град на знанието проведе на 25 април фокус група с участието на обучители, преподаватели от образователни институции и учители от професионални училища и HR мениджъри от компании за търговия на дребно с цел да бъдат обсъдени и валидирани резултатите от казусите, генерирани малко по-рано като база за разработването на Компетентностна рамка за дигитални умения в търгвията на дребно. Тази рамка е предназначена да задоволи потребностите на бизнеса, образованието и обучението в сектора на търговията на дребно.

Фокус групата разгледа следните въпроси:

1) основните пропуски и дефицити в дигиталните умения на служителите и обучаемите, предимства при използването на модулите за електронно обучение в класната стая;

2) полезността от използване на модули за електронно обучение с идентифицирани основни теми за развитието на цифрови умения;

3) желанието на учителите и обучаемите да използват разработените електронни обучения,

4) темите за електронно обучение в класната стая и внедряване по устойчив начин за бъдеща употреба и приложение в програмите и плановете за обучение.

Основните заключения на фокус групата доведоха до валидиране на констатациите от интервютата, както следва и разработените казуси в резултат на тях. По този начин концепциите за използване, които са създадени и валидирани от фокус групата, водят до създаването и развитието на 40 до 60 практически единици за професионално микро обучение в търговията на дребно по време на оперативните бизнес процеси в този сектор. Общият извод беше, че тези обучителни единици ще доведат до намаляване на идентифицираната в рамката на компетенциите липса на умения.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image