Image

Всички новини

Покана за Общо събрание на КСГЗ (14.03.2018)

В изпълнение на Решение на Управителния съвет от 12.02.2018 г. и във връзка с чл. 18÷21 от Устава на Клъстер София град на знанието и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, се свиква Общо събрание, което ще се проведе на 14.03.2018 г. на ул. „Цар Калоян“ № 8, 4 ет., София 1000, в конферентната зала на Висшия адвокатски съвет, от 15.30 ч.

 

Дневният ред на събранието е:
1. Приемане на отчет за дейността на клъстера през 2017 г.
2. Приемане на отчет за разходите по дейността на клъстера.
3. Приемане на план и бюджет на КСГЗ за 2018 г.
4. Приемане на промени в Устава и Вътрешния правилник.
5. Приемане на нови членове.
6. Организационни и информация за членовете.

При липса на кворум, на основание чл. 23 от Устава на сдружението, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image