Image

Блог публикации

Из практиката на Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

В клъстер София град на знанието членуват организации, чиито приоритет са индустриите на знанието. Един от членовете на клъстера е Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС). От повече от две години клубът прави всичко възможно за да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите.Основната цел е да се стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията и иновациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло.


Среща на инициативен комитет за създаване на Клъстер София град на знанието

Проведе се първа официална среща на Инициативният комитет за създаване на Клъстер София град на знанието. Бяха обсъдени генералната визия и цели на клъстера. Разгледани бяха общите критерии и изисквания за създаване на партньорството и бе постигнато съгласие по отношение на базовия документ, който клъстера трябва да възприеме като своя пътна карта - Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС). В разработката на тази стратегия са взели участие няколко от членовете на инициативния комитет, която е добра база за възприемане на клъстера като резултат от реализация на тази стратегия.


София - икономика, базирана на знание

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации).Акцентът е върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облакови технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи; и интелигентни пространства.


Семинар за управление на знанието

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара бяха дискутирани следните теми: Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация; Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери; Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС; Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image