Image

Блог публикации

Управление на знанията в МСП

Автор: Димитър Христов, Управител на ХИРОН - Иновационен мениджмънт ООД. Фирмата членува в Клъстер София град на знанието

Още в началото на 15 в. прочутият английския философ Франсис Бейкън, казва че „Знанието е сила” и векове след това е прието да се счита, че той говори за знанията и уменията на отделния човек. Това най-вероятно е самата истина, но далеч не изчерпва потенциала на това твърдение. Едва сега, почти четири века по-късно и на светлинни години от тогавашната икономическа теория, специалистите по фирмено управление започват да осъзнават как бъдещето на организациите зависи и от умението да управлява ефективно знанието. 


София - икономика, базирана на знание

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации).Акцентът е върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облакови технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи; и интелигентни пространства.


Из практиката на Клуб за управление на знания, иновации и стратегии

В клъстер София град на знанието членуват организации, чиито приоритет са индустриите на знанието. Един от членовете на клъстера е Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС). От повече от две години клубът прави всичко възможно за да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите.Основната цел е да се стимулира трансфера и използването на съвременни методи и средства за управление на знанията и иновациите в България с цел постигане на по-висока ефективност на управлението като цяло.


Среща на инициативен комитет за създаване на Клъстер София град на знанието

Проведе се първа официална среща на Инициативният комитет за създаване на Клъстер София град на знанието. Бяха обсъдени генералната визия и цели на клъстера. Разгледани бяха общите критерии и изисквания за създаване на партньорството и бе постигнато съгласие по отношение на базовия документ, който клъстера трябва да възприеме като своя пътна карта - Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС). В разработката на тази стратегия са взели участие няколко от членовете на инициативния комитет, която е добра база за възприемане на клъстера като резултат от реализация на тази стратегия.


Последни новини

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image